Els ensenyam a aprendre

Molt sovint ocorre que amb l’arribada de les notes al final de trimestre sonen totes les alarmes quan els resultats acadèmics no son com els pares esperaven. Altres vegades son els tutors que avisen abans a les famílies de que hi ha alguna cosa que no va bé.

Per tal de millorar la situació, se’ns presenten una sèrie d’opcions que cal considerar i  aquesta será més beneficiosa en funció de la causa del problema que s’hagi d’abordar.

Els nins que tenguin el diagnòstic d’un trastorn específic de l’aprenentatge com pot ser la Dislèxia o el TDAH es podran beneficiar enormement de les sessions de reeducació pedagògica.

No obstant això,abans de submergir-nos en l’àmbit de les dificultats d’aprenentage  cal remarcar que la reeducació també pot resultar útil i aportar molts beneficis per a aquells nins o joves que desitgen potenciar el seu rendiment encara que no pateixin cap trastorn, com també per a alumnes amb altes capacitats. En aquests casos, se sol enfocar la intervenció cap a una millora de la planificació, organització i eficàcia en la gestió del temps, a més de l’ensenyament de les tècniques d’estudi adaptades a cada perfil individual segons les pròpies competències i potencials capacitats. Per exemple, els infants que mostren un processament predominantment visual per sobre del lingüístic es beneficiaran de l’aprenentatge de tècniques que potenciïn el canal visual per sobre de l’auditiu.

Per una banda, hem de saber que la reeducació no està enfocada únicament i exclusivament sobre els continguts del currículum escolar; si bé algunes vegades es pot intervenir sobre algun aspecte en concret d’una assignatura, com pot ser aprendre a resoldre problemes o fer divisions en el cas de les matemàtiques. La seva eficàcia es basa a anar més enllà i enfocar els seus objectius cap a la millora de les causes que fan que un alumne no estigui tenint un rendiment adequat.

Problemes a Primària

És molt habitual trobar alumnes amb una baixa comprensió lectora o pobra expressió escrita que si no corregeixen aquests problemes durant l’etapa de Primària es poden trobar amb moltes dificultats quan entren a l’institut. Per tant, per molt que es treballin sobre els continguts és difícil que puguin obtenir bons resultats si no comprenen bé allò que llegeixen o no saben expressar bé tot el que saben.

A més a més, en la majoria dels casos sol ser necessari treballar sobre la motivació, l’organització i planificació, com també la relació entre pares i fills en vers l’estudi per tal d’aconseguir que els alumnes siguin autònoms i se sentin capaços d’afrontar qualsevol dificultat per ells mateixos.

Aquesta tasca és essencial que sigui duta a terme per psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs, ja que tenim els coneixements necessaris sobre les dificultats d’aprenentatge i les problemàtiques de comportament que hi poden anar associades. També realitzem una intervenció enfocada a la millora de les competències individuals implicades en els processos d’aprenentatge, com poden ser l’atenció, la memòria, el raonament lògic o matemàtic etc.

En el cas de la reeducació, la intervenció sol incloure l’assessorament a pares. Aquest consisteix  principalment en  donar pautes per al maneig de molts comportaments que es registrin a casa i siguin font de conflicte a l’hora d’estudiar o fer els deures.

Si la problemática que presenta el nostre fill o filla es basa en una mancança específica de coneixements al voltant d’una assignatura en concret ( com podría ser el no saber realitzar equacions matemàtiques ) tal vegada sigui més adient decantar-se per les classes de repàs.

En canvi,podrien pensar en optar per la reeducació pedagògica si ens trobam que el nostre fill presenta una dificultat específica d’aprenentatge,  o que existeixen altres factors de comportament que estan generant una baixa  motivació i un pobre rendiment acadèmic.

La reeducació respon a diferents problemàtiques relacionades amb l’àmbit escolar i ofereix assessorament a pares i professors involucrats en el procés d’aprenentatge del nin. S’ofereix un tractament específic i individualitzat, centrat en la metodologia multisensorial i les noves tecnologies. Les reeducacions es realitzaran en la llengua d’aprenentatge del nin (castellà, català).

Aquesta reeducació estarà pautada per  nosaltres i  mantindrem reunions periòdiques amb la família  i el propi centre escolar

Atenem problemàtiques com:

  • Dificultats en el procés d’adquisició de la lectura i / o escriptura.
  • Dislèxia.
  • Discalcúlia.
  • Dificultats en les competències matemàtiques.
  • TDAH.
  • Dificultats atencionals i de concentració.
  • Tècniques d’estudi i planificació del treball.