La importància de millorar la comunicació

La logopèdia s’ocupa de la comunicació verbal i no verbal i del conjunt de processos relacionats amb la comprensió i l’expressió oral i escrita.

La funció del logopeda no és ensenyar a parlar bé sinó més aviat proporcionar al nin un sistema de comunicació que li permeti expressar-se sigui mitjançant llenguatge oral, escrit, gestual i/o pictogràfic (dibuixos).

Inicialment, realitzam una avaluació a partir de la qual es dissenya un programa d’intervenció personal i individual, amb els objectius que es volen aconseguir. Per treballar aquests objectius es presenten una sèrie d’activitats de tipus lúdic buscant les funcionalitats de les mateixes. Es considera fonamental la implicació familiar i de la resta de professionals que estan en contacte amb el nin per treballar de forma contínua i poder donar eines, pautes i coordinar el tractament per cercar la millora del nin. Les sessions són individuals i tenen una durada de 45 minuts.

Les patologies sobre les quals intervenim estan relacionades amb:

– Dislàlies
– Disfèmia
– Retards i trastorns del llenguatge oral
– Trastorn de lectura i escriptura
– Deglució atípica
– Disfonies
– Veu professional i tècnica vocal